Download Passcape Mozilla Password Recovery 2020 full

Icon Download Passcape Mozilla Password Recovery 2020 full DOWNLOAD NOW

Download Passcape Mozilla Password Recovery 2020 full is one of the current search trends. Passcape Mozilla Password Recovery always in the top 10 applications you should have in the year 2020. However, when you search Google Passcape Mozilla Password Recovery in less than 1 second, you have hundreds of thousands of results. So where is the safe download Passcape Mozilla Password Recovery?

Icon Download Passcape Mozilla Password Recovery 2020 full DOWNLOAD NOW

Nếu danh sách mật khẩu Web của bạn lớn hơn 10 entry, thì Password Manager chính là công cụ phù hợp cho bạn. Bạn sẽ không phải cố gắng nhớ lại những mật khẩu đúng, hoặc tra cứu nó trong sổ ghi chép.

Mozilla Firefox và Thunderbird đều có những bộ quản lý mật khẩu, tuy nhiên nếu bạn so sánh chúng với Protected Storage của Internet Explorer hay WAND của trình duyệt Opera, những cái sau đó sẽ mạnh mẽ hơn và nhiều chức năng hơn. Tuy vậy, trí nhớ con người không phải không có sai sót, các chương trình có thể đóng băng hoặc bị rối loạn, và hệ điều hành có thể từ chối việc khởi động. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần đến sự trợ giúp để khôi phục các mật khẩu đã mất hoặc bị quên của bạn.

Mozilla Password Recovery là chương trình hữu hiệu để hỗ trợ bạn khôi phục mật khẩu AutoFill cho trình duyệt Mozilla Firefox và SeaMonkey, cũng như mật khẩu tài khoản của mail client Thunderbird. Chương trình cung cấp cho bạn hai phương thức khôi phục gồm: tự động và thủ công. Với tiện ích này, bạn có thể khôi phục cả User Master Password, xem cookies trình duyệt, dữ liệu AutoComplete và lịch sử URL.

Tính năng:

• Khôi phục mật khẩu SeaMonkey, Mozilla Firefox, Thunderbird, K-Meleon, SongBird, Beonex, Flock, Pale Moon và dữ liệu Netscape AutoComplete cũng như mật khẩu tài khoản email.

• Khôi phục User Master Password bị mất.

• Gồm hai phương thức khôi phục: tự động và thủ công.

• Xem cookies, dữ liệu AutoComplete và lịch sử URL.

• Xuất mật khẩu ra file văn bản, HTML hoặc Excel.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Giao diện wizard dễ sử dụng.

• Hỗ trợ install/uninstall.

Download Passcape Mozilla Password Recovery 2020 full is a good tool and is used by many people. And I have collected some pictures of the software below, hoping to help you get a better overview of the interface, in general it is also very easy to use and friendly.
Below are some recommended configuration images when you install Passcape Mozilla Password Recovery. You can go back to the software vendor's homepage to see more details, if my configuration has an incorrect update, please contact me to update it.

The above general information hope to help you answer questions: Download Passcape Mozilla Password Recovery 2020 full. If the download link is broken or you have a software request that we do not have, please comment below, we will get back to you shortly

Icon Download Passcape Mozilla Password Recovery 2020 full DOWNLOAD NOW


Introduce me

Mr.AnKhang

Welcome to my website. A blog is a personal page that aggregates news about the software field, on-line applications by automated tools. If you have suggestions about the article, contact us via the Contact section or leave a comment below.Scroll to Top